Procedura funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w czasie epidemii

Procedura określa zasady funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zwanych dalej „wytycznymi”. Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Szkole w czasie panowania epidemii. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające podopiecznych do placówki.

 

§ 1.

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. Jednostce, Szkole – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach;
 3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice.

§ 2.

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:

1) organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi oraz stosuje się do nowych zaleceń;

2) współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;

3) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

4)  prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;

5)  kontaktuje się z rodzicem w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;

6)   współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej oraz informacji wywieszonych w jednostce);

9) zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące;

10) zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika, wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, maski, rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji;

11) zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni, wykorzystywanych do zajęć przyborów oraz przyrządów sportowych.

3. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:

1) informację o obowiązku dezynfekcji rąk;

2) dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego;

3) numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

4. Na terenie szkoły nie może przebywać żadna obca osoba, tzn. nie będąca uczniem albo pracownikiem szkoły. Spotkanie bezpośrednie rodzica z nauczycielem lub dyrektorem/ wicedyrektorem/pedagogiem jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym; muszą mieć zakryte usta i nos oraz założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować dłonie przy wejściu.

§ 3

Organizacja pracy w szkole

 1. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia stacjonarne w szkole.
 2. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 3. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 4. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły.
 5. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 6. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:

1) organizowanie jednocześnie zajęć w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY - HYBRYDOWY);

2)  organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).

7. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.

8. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

§ 4.

Wytyczne dla uczniów

 1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Uczeń nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego wejściami A i B. Uczniowie wybierają to wejście, od którego mają najbliżej do sali. Po zakończeniu zajęć,  uczniowie wychodzą ze szkoły najbliższym wyjściem.
 5. Obowiązuje zakaz opuszczania szkoły przed zakończeniem zajęć.
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły – w miejscach wspólnych,
 7. W sali lekcyjnej uczeń może zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca w ławce. Zakłada ją wtedy, gdy zbliża się do niego nauczyciel lub inna osoba.
 8. Wchodząc do budynku szkoły i do sali lekcyjnej, uczniowie są zobowiązani do zdezynfekowania rąk. Przy wejściach do budynku zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dodatkowo dozowniki ze środkiem do dezynfekcji są umieszczone w każdej sali lekcyjnej, na półpiętrach oraz innych pomieszczeniach szkoły.
 9. Uczeń może korzystać wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, czy torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie powinni zachować odpowiedni, bezpieczny odstęp oraz mieć zakryte usta i nos.
 12. Uczniowie podczas przerw przebywają w salach lekcyjnych lub w jej pobliżu. Nie przemieszczają się bez uzasadnionej potrzeby po terenie szkoły.
 13. W przypadku bezdeszczowej pogody, w miesiącach wrzesień-październik oraz kwiecień – czerwiec, możliwe jest przebywanie podczas przerw na dziedzińcu/boisku szkolnym (wyjścia najbliżej sali lekcyjnej). Obowiązują zasady bezpiecznego odstępu.
 14. Wszystkich uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Podczas przerw, a w razie potrzeb także w czasie zajęć, będą wietrzone sale i korytarze.
 16. Po każdej przerwie będą dezynfekowane toalety oraz klamki przez pracownika obsługi.
 17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 18. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 19. Na terenie szkoły, na korytarzach szkolnych i na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 20. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przesiadywać na schodach.
 21. Uczniowie mogą korzystać z bufetu szkolnego zachowując w nim odpowiedni dystans; przebywają w nim w maseczkach, dezynfekują przy wejściu ręce.

§ 5.

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z niniejszymi procedurami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.
 2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły;  jeśli  wcześniej  dziecko  chorowało,  nie  przysyłają  dziecka  chorego  lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, duszność.
 5. Rodzice są obowiązani do noszenia maseczki i zachowania dystansu społecznego na terenie szkoły.
 6. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu, odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika szkoły oraz utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą dziennika elektronicznego lub innych ustalonych środków komunikacji, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia, jego zdrowia oraz obecnej sytuacji w szkole.

§ 6.

Zadania i obowiązki pracowników pedagogicznych

 1. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze.
 3. Nauczyciel/wychowawca przekazuje i wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli w sali znajdują się takie przedmioty nauczyciel zgłasza ten fakt obsłudze.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której prowadzone są zajęcia przynajmniej co godzinę.
 6. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce lub przyłbicy i przebywa w niej w przestrzeni wspólnej. Po wejściu do sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę lub przyłbicę, ale zakłada ją każdorazowo kiedy podchodzi do ucznia.
 7. Nauczyciel dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 8. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zasad bezpieczeństwa GIS.

§ 7.

Obowiązki pracowników administracji

 1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w miejscach wspólnych na terenie całej szkoły.
 2. Po zajęciu stanowiska pracy, pracownik może zdjąć maseczkę lub przyłbicę, zakłada ją każdorazowo, kiedy do pomieszczenia wchodzi uczeń lub inna osoba.
 3. Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 4. Pracownik przynajmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 5. Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i sam zachowuje bezpieczny dystans.


§ 8.

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce lub przyłbicy.
 2. Po wejściu do szkoły zakłada odzież roboczą;  w przestrzeniach wspólnych przebywa w maseczce lub przyłbicy.
 3. Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny.
 4. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. Dezynfekcję przeprowadza w rękawiczkach ochronnych.
 5. Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa.
 6. Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, ławki i krzesła oraz klamki, parapety, podłogi.
 7. Regularnie dezynfekuje pomieszczenia wspólne oraz sanitariaty.
 8. Zwraca uwagę  osobom wchodzącym  do  szkoły, żeby   miały  zakryte   usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem umieszczonym przy wejściu do szkoły.
 9. Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do w/w zaleceń.

§ 9.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni

 1. W pomieszczeniu czytelni zostanie wyłożony płyn do dezynfekcji; uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu do czytelni.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki/czytelni jest zobowiązana zakrywać usta i nos.
 1. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych na stronie internetowej szkoły.
 2. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 3. Przed wizytą w bibliotece poprzez dziennik elektroniczny należy skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem i ustalić sposób wypożyczenia danej pozycji z biblioteki.
 4. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.

§ 10.

Zasady korzystania z sali gimnastycznej

 1. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości, należy organizować na zewnątrz na świeżym powietrzu.
 2. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 3. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier
  i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 4. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 5. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć.
 6. Nauczyciele WF na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania
  z sali gimnastycznej.
 7. Uczniowie zobowiązani są do stosowania regulamin sali gimnastycznej.

§ 11.

Pielęgniarka szkolna

 1. Pielęgniarka szkolna ustala godziny  i zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 12.

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia

 1. W szkole działa system szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów – dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą
 4. Dyrektor Szkoły:

1)     natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;

2)     ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;

3)     wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji;

4)     sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

5. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).

6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

 1. Rodzice izolowanego dziecka:

1) odbierają dziecko ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku (przy odbiorze dziecka do domu wskazany jest indywidualny transport);

2) niezwłocznie informują dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

§ 13.

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W przypadku objęcia pracownika, jego rodziny, uczniów lub ich rodzin kwarantanną należy w takim przypadku niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
 2. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Pracownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia poza szkołą stosowane będą zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego .
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik:

1)  niezwłocznie przerywa swoją pracę;

2)  informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu;

3)  zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia;

4) pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecania.

5. Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora:

1) wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik;

2) zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje i polecenia przez nią wydane;

3) zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;

4) sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

7. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia poza  szkołą stosowane będą zalecenia powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 14.

Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie Szkoły

 1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w szkole, dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. Procedura może być uaktualniana w razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.