Zajęcia wspomagające

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole będą organizowane zajęcia wspomagające dla uczniów w celu opanowania i utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zajęcia będą organizowane w terminie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

Deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach należy przekazać wychowawcy klasy do dnia 25.06.2021 r. do godziny 10.00.

Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedmioty, które mogą być realizowane w ramach zajęć wspomagających w poszczególnych oddziałach (grupach międzyoddziałowych):

1A       j. polski, j. francuski

1B       chemia, biologia, j. francuski

1C       j. polski, j. francuski

1D       chemia, biologia, j. francuski

1E       j. polski

2A4     j. polski, j. francuski, j. angielski (JZ)

2B4     chemia, biologia, j. francuski, matematyka

2C4     matematyka, j. francuski, j. angielski (JZ)

2D4     chemia, biologia, j. angielski (JZ), j. francuski, j. polski, matematyka

2E4     matematyka, j. polski

2A3     matematyka, j. polski, j. francuski

2B3     chemia, biologia, j. francuski, matematyka, j. angielski (SM)

2C3     matematyka, j. francuski

2D3    chemia, biologia, j. francuski, matematyka, j. angielski (SM)

2E3     matematyka, j. francuski

Deklaracja jest do pobrania